20 Nisan 2012 Cuma

MAKROSKOPİK İNCELEME NEDİR? DETAYLI BİLGİ

MAKROSKOPİK İNCELEME
Öncelikle 24 saatlik balgam miktan öl­çülür. Akciğer ödemi, bronşektazi (bronş genişlemesi) , akciğer apsesi ve bazı verem türlerinde bu miktar genel­likle 100 ml’yi geçer. Aynca balgamın kıvamı, rengi ve kokusuna dikkat edi­lir.
Balgam, içeriğine göre aşağıda be­lirtilen tiplere aynlabilir.
• Mukuslu balgam – Beyaz, sedef ya da cam gibi, koyu kıvamlı, iplikçikler biçiminde uzayan, hemen bütünüyle mukus denen mukoza salgısından olu­şur. Genellikle akut bronşitin başlangıç evrelerinde görülür.
• Mukus ve irinli balgam – Solunum yollarındaki iltihaplanma ilerledikçe, balgamda parçalanmış akyuvar sayısı artar. Böylece balgam bulanık, mat ve sarı yeşilimsi irin rengini alır. Salgı evresindeki bronşitlerde ve solunum yolu hastalıklarının büyük bölümün­de bu tip balgama rastlanır. Balgam bir kaba toplandığında irinli bölümü oluşturan yassı ve madeni parayı an­dıran yoğun kütleler dibe çöker. Bu tip balgama akciğer vereminde rastla­nabilir.
Mukus ve irinli balgam 500 cc’yı aşan büyük miktarlara eriştiğinde, bir kaba alınıp bekletilirse üç katmana ay­rılır. Üstte köpüklü bir katman bulunur. Bu katman önemli ölçüde hava kabar-cıklanyla karışmış mukus ya da mukus ve irinden oluşur. Orta katman akışkan ve saydam sıvı içerir (seröz katman). En altta ise irin, hücre artıkları ve akci­ğer dokusu parçacıklarından oluşan irinli katman bulunur. AJt katman ne kadar kalınsa, balgamın irin parçacıkla­rı, doku artıkları ve parçacıklarıyla o kadar yüklü olduğu sonucuna varılır. Bu tip balgama akciğer apsesi, irinli so­lunum yolu iltihapları, akciğer kangreni ve bronşektazide rastlanır. • İrinli balgam – Balgam seyrek olarak yalnızca irin içerir. Bu durum ancak ak­ciğerdeki ya da akciğer zanndaki irin birikintilerinin bronşlara boşalmasıyla ortaya çıkar. Akciğer apsesi olguların­da apsenin solunum yoluna açılmasıyla balgam erken evrede irinli-mukusludur. Bunun nedeni balgama bronş ağacından gelen mukusun karış­masıdır.
• Seröz balgam – Saydam sıvı içeren, irin ve mukusla karışmamış balgam ge­nellikle yalnız akciğer ödeminde görü­lür. Bu durumda balgam içinde bir miktar köpük bulunur. Ayrıca çoğu kez içerdiği kandan ötürü rengi pembedir. Seröz balgam çoğunlukla mukus ya da irinle karışmıştır.
Solunum yollarından birden büyük miktarda saydam, renksiz ve su gibi bir sıvı gelmesi, akciğer zarında ya da me­diyastinde (akciğerler arasındaki böl­ge) ekinokok enfeksiyonundan kaynak• Kanlı balgam – Yalnız kan­dan ya da irin ve mukusla ka-nşık kandan oluşabilir. Bal­gamdaki kan genellikle çizgi biçiminde görülür.
Solunum yolu hastalıklan-ş tun hemen hepsinde balgama rastlanabilir. Bunlar grip ve so­ğuk algınlığı gibi görece hafif, ve-* rem ve akciğer enfarktüsü gibi ağır hastalıklar olabilir. Solunum yolla-nndaki enfeksiyon hastalıklannda mik­roorganizmanın çeşidine göre san ya da sanmsı yeşil, irinli ve mukuslu bal­gam çıkarılabilir. Siyah renkli balgam kömür madencileri ve demiryolu işçile­rinde, grimsi mukuslu balgam ya da si­yahımsı noktalann bulunduğu balgam sigara içenlerde, mavi balgam renklen-dirici maddelerin üretiminde çalışanlar­da görülebilir.
Bronşektazinin (bronş genişlemesi) yanı sıra, akciğer apsesi ya da kangre­ni, verem, diyafram altı apsesi ve bronşlarla bağlantılı apseler gibi solu­num yollannda ya da akciğerlerdeki il­tihaplanmalar en çok balgama neden olan etkenler arasındadır. Bu son olgu­larda Öksürük refleksinin oluşmasından önce bol miktarda balgam toplanır ve toplanan balgam kusmaya benzer bir biçimde düzenli aralarla atılır. Ağzm birden balgamla dolması kusma reflek­sini uyarır.
Balgam genellikle kokusuz olmakla birlikte bazen çok kötü kokabilir. Ha­vasız ortamda yaşayan bakterilerin üre-diği enfeksiyonlarda çıkanlan irinli balgamın kokusu Özellikle iyiee ağır­laşır.